Twitter response:

zadost-o-uvolneni-zaka-z-vyucovani