Twitter response:
Montessori Úsměv

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblasti vycházejí z RVP ZV a jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory.

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Člověk a jeho svět

Umění a kultura

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

Člověk a zdraví