Twitter response:
Montessori Úsměv

Platby

Zákonní zástupci hradí družinu měsíčně.

Platba je splatná do 20. dne předchozího měsíce. V případě, že nebude řádně placena v termínu, si škola vyhrazuje právo žádat úhradu družiny na půl roku dopředu.